Ажилласан жил

Регистерийн дугаар 2 крилл үсэг, 8 тооноос бүрдэнэ.
Ажиллаж байсан анги, салбарын нэр, дугаар, тус анги салбарт хэдээс хэдэн онд ажиллаж байсан тухай дэлгэрэнгүй бичнэ үү!