Хугацаат цэрэг

Регистерийн дугаар 2 крилл үсэг, 8 тооноос бүрдэнэ.
Хугацаанаас өмнө халагдсан бол тэр тухай дэлгэрэнгүй бичнэ үү!