2019 онд Архивын ерөнхий газраас зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө

Монгол Улсын Засгийн газрын 2000 оны 86 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг улсын хэмжээнд нэгдсэн арга зүйгээр хангах зорилгоор Архивын ерөнхий газраас төрийн болон байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад анхан шатны мэдлэг олгох, мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг.

Иймд 2019 онд Архивын ерөнхий газраас зохион байгуулах Сургалтын төлөвлөөгөөг танилцуулж байна.